Unolit Spray Oil Elaskon 20 Unolit 105 A

 

Karta danych bezpieczeństwa

według 91/155/EEC


Unolit Spray Oil

Data wydania: 12/10/1999

Data weryfikacji: 16/01/2006


1. Dane identyfikacyjne substancji/preparatu oraz spółki/przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa: Unolit Spray Oil

Producent: Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG

smary specjalne

Lohrmannstraße 5-9

01237 Dresden

Republika Federalna Niemiec

telefon: +49/351/ 2 85 75-0

faks: +49/351/2 85 75-99

e-mail: info@elaskon.de

Dział informacyjny:

Dział Badań i Rozwoju

Telefon alarmowy: +44.(0)171 635 91 91 / National Poisons Information Service London (Krajowe Służby Informacji o Truciznach, Londyn)


2. Skład/informacje o składnikach

Charakterystyka chemiczna: (preparat) mieszanina oleju mineralnego, estrów pochodzenia roślinnego, dodatków i grafitu

Składnik(i) niebezpieczny(e):  brak


3. Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenie(a) szczególne: brak znanych zagrożeń


4. Środki pierwszej pomocy

4.1 ogólne: Zdjąć odzież i obuwie nasączone olejem. Nigdy nie wkładać do kieszeni ubrania tkanin nasączonych olejem.

4.2 po przyjęciu przez drogi oddechowe: W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zasięgnąć porady lekarskiej.

 1. po kontakcie ze skórą: Po kontakcie ze skórą niezwłocznie przemyć wodą z mydłem. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skóry zasięgnąć porady lekarskiej.

 2. po kontakcie z oczami: Po kontakcie z oczami przepłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

 3. po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

 4. Informacje dla lekarza: W przypadku połknięcia lub wymiotów występuje ryzyko przeniknięcia do płuc.


5. Środki przeciwpożarowe

 1. Odpowiednie media gaśnicze: piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek, gleba, prądy wodne rozproszone

 2. Media gaśnicze nieodpowiednie z przyczyn bezpieczeństwa: prądy wodne zwarte

 3. Zagrożenia szczególne ze strony medium bądź samego produktu, produktów jego spalania bądź powstałych gazów: W przypadku pożaru mogą się uwalniać następujące substancje: tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), ditlenek siarki (SO2), sadza i inne produkty organiczne.

 4. Specjalna odzież ochronna podczas gaszenia pożaru: Nie wdychać gazów palnych. Zaleca się stosowanie osobistego aparatu oddechowego (urządzenie izolujące).

 5. Informacje dodatkowe: Zagrożone naczynia schłodzić prądami wodnymi rozproszonymi. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza winny być zutylizowane zgodnie z miejscowymi przepisami urzędowymi.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia

6.1 Środki ochrony indywidualnej: Stosować osobistą odzież ochronną. W przypadku wycieku/rozlania produktu wysokie ryzyko pośliźnięcia.

6.2. Środki ochrony środowiska: Nie dopuszczać do przedostania się produktu do przewodów kanalizacyjnych / wód powierzchniowych / wody gruntowej. Zapobiegać rozprzestrzenieniu się na dużym obszarze (np. przegrodą lub barierami olejowymi).

6.3 Metody sprzątania / zbierania: Małe ilości: Zebrać przy pomocy chłonnego materiału (np. wiążącego olej). Duże ilości: Zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu.

6.4 Informacje dodatkowe: Nie dopuszczać do kontaktu ze źródłami zapłonu.


7. Użytkowanie i składowanie

 1. Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania: Unikać rozlania produktu.

 2. Uwagi dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem: klasa pożarowa B według DIN EN 2.

7.2.1 Wymogi dotyczące naczyń i pomieszczeń do składowania: Stosować pojemniki ze specjalnym dopuszczeniem dla tej substancji/produktu. Zabezpieczać podłoże przed kontaktem z produktem. Nie dopuszczać do kontaktu z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła i zapłonu.

7.2.3 Dalsze informacje o warunkach składowania: Chronić przed przegrzaniem.


8. Ograniczenia dotyczące ekspozycji i sprzęt ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest konieczna w normalnych warunkach.

Ochrona rąk: Rękawice ochronne wykonane z PCW (polichlorek winylu) lub NBR (kauczuk nitrylowy), o ile dopuszczają to względy bezpieczeństwa. Właściwości rękawic ochronnych określane są przez warunki istniejące w praktyce (na przykład częstość stosowania, zużycie mechaniczne, temperatura, intensywność i czas ekspozycji). Zaleca się, aby użytkownik sprawdził przydatność rękawic ochronnych do danego zastosowania.

Ochrona oczu: Okulary ochronne w przypadku niebezpieczeństwa rozprysku.

Odzież ochronna: Zwykłe ubranie robocze.

Ogólne środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa: Zdjąć zanieczyszczoną, nasączoną odzież. Nie wdychać gazów/spalin/oparów/aerozolu. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie jeść, nie pić, nie palić i nie wdychać tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: czarna

Zapach: olej mineralny

Gęstość (15°C) [g/cm3]: 0,890 DIN 51757

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Rozpuszczalny w: benzyna lakowa

Temperatura zapłonu [°C]: > 170 DIN EN 22719

Temperatura samozapłonu [°C]: DIN 51794

Lepkość (40°C) [mm2/s]: ok. 30 DIN 51562, Część 1


10. Stabilność i reaktywność

 1. Reakcje niebezpieczne: Brak znanych reakcji niebezpiecznych.

 2. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura przez dłuższy czas

 3. Niebezpieczne produkty rozkładu: brak znanych

 4. Rozkład termiczny: brak pod warunkiem prawidłowego składowania / stosowania / transportu


11. Informacje dotyczące toksykologii

Toksyczność ostra: LD/LC 50 doustnie >5000 mg/kg (szczur), przezskórnie >3000 mg/kg (królik)

W kontakcie ze skórą: Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym substancji niebezpiecznych produkt klasyfikuje się jako nie drażniący skóry, lecz częsty bądź stały kontakt ze skórą może jednak wywołać podrażnienia skóry.

W kontakcie z oczami: lekko drażniący

Alergizacja: Brak znanych efektów alergizujących.


12. Informacje dotyczące ekologii

Możliwość eliminacji fizykochemicznej: Niska rozpuszczalność w wodzie; z wody może zostać wyeliminowany w znacznym stopniu w drodze procesów abiotycznych, np. separacji mechanicznej.

Zdolność biodegradacji: Niska zdolność biodegradacji.


13. Aspekty dotyczące utylizacji

Produkt: Po wstępnej obróbce produkt należy przewieźć do licencjonowanej spalarni odpadów z uwzględnieniem przepisów dotyczących odpadów powodujących zanieczyszczenie.

Kod odpadu: 130208 (według EWC, Dyrektywa Rady 2000/532/EG o odpadach)

Utylizacja nie oczyszczonych opakowań: Opróżnić pojemnik. Przekazać do licencjonowanego zakładu utylizacji. Ewentualnie oczyścić pojemnik przed ponownym użyciem w zakładzie recyklingowym bądź innej firmie specjalistycznej. Opakowania, których nie można oczyścić, należy utylizować zgodnie z odnośnymi przepisami ustawowymi.


14. Informacje dotyczące transportu

W myśl przepisów transportowych nie jest substancją niebezpieczną.


15. Informacje dotyczące przepisów

Etykiety: Produkt nie podlega wymogom identyfikacji zgodnie z rozporządzeniem / dyrektywami EC o substancjach niebezpiecznych.


16. Pozostałe informacje

Niniejsze dane bazują na najświeższych informacjach. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktu i nie powodują powstania żadnych relacji prawnych na mocy kontraktu.